Terminal Services: Web Access & Remote Application (VI-VN)

Terminal Services: Web Access & Remote Application (VI-VN)

Cấu hình Terminal Service hỗ trợ Web Access và chia sẻ Application
Bài lab bao gồm các bước:
1.      Cài đặt Terminal Services
2.      Tạo user và cấp quyền Remote Desktop cho user
3.      Client kết nối vào Terminal Server bằng Remote Desktop Connection
4.      Client kết nối vào Terminal Server bằng Web Access
5.      Cấu hình Remote Application
6.      Client kết nối Remote Application
7.      Tạo file .MSI cho Remote Application
8.      Client cài đặt file .MSI và kiểm tra

II.    Chuẩn bị

Bài lab bao gồm 2 máy:

-          Máy Server: Windows Server 2008 (Máy Server có cài đặt MS Office 2007)

-          Máy Client: Windows Vista hoặc Windows Server 2008


Cấu hình TCP/IP cho 2 máy như trong bảng sau:


Máy Server

Máy Client

192.168.10.14/24

192.168.10.15/24

 III. Thực hiện
1.      Cài đặt Terminal Services

-          Tại máy Server, log on Domain Administrator password P@ssword

-          Mở Server Manager từ Administrative Tools, right click Roles, chọn Add Roles

picture001.jpg

-          Trong cửa sổ Before You Begin, chọn Next

picture002.jpg

-          Trong cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn vào ô Terminal Services, chọn Next

picture003.jpg

-          Trong cửa sổ Terminal Services, chọn Next

picture004.jpg

-          Trong cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn vào ô Web Access
 
picture007.jpg

-          Trong hộp thoại Add Roles Wizard chọn Add Required Features

picture006.jpg

-          Trong cửa sổ Uninstall and Reinstall Applications for Compatibility chọn Next

picture008.jpg

-          Trong cửa sổ Specify Authentication Method for Terminal Server, chọn Do not require Network Level Authentication, chọn Next

picture009.jpg

-          Trong cửa sổ Specify Lisensing Mode, chọn Configure late, chọn Next

picture010.jpg

-          Trong cửa sổ Select User Groups Allowed Access To This Terminal Server, chọn Next

picture011.jpg

-          Trong cửa sổ Web Server (IIS) chọn Next

picture012.jpg

-          Trong cửa sổ Select Role Services chọn Next

picture013.jpg

-          Trong cửa sổ Confirm Installation Selections chọn Install

picture014.jpg

-          Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, trong cửa sổ Installation Results, chọn Close

picture015.jpg

-          Trong hộp thoại Add role Wizard, hệ thống yêu cầu restart, chọn Yes

picture016.jpg

-          Log on Administrator password P@ssword

-          Trong cửa sổ Installation Results, kiểm tra quá trình cài đặt thành công, chọn Close

picture017.jpg

-          Mở System trong Control Panel

picture018.jpg

-          Trong cửa sổ System, chọn Remote settings

picture019.jpg

-          Trong cửa sổ System Properties, tại tab Remote, kiểm tra có chọn Allow connections from  computers running any version of Remote Desktop (less secure)

picture020.jpg

2.      Tạo user và cấp quyền Remote Desktop cho user

-          Mở Computer Management từ Administrative Tools, bung Local Users ang Groups, right click Users chọn New User…

picture001.jpg

-          Tạo user Teo password P@ssword

picture002.jpg

picture003.jpg

-          Vào mục Users, right click user Teo chọn Properties

picture004.jpg

-          Trong cửa sổ Teo Properties, vào tab Member Of, add group Remote Desktop Users vào danh sách, chọn OK

picture005.jpg

3.      Client kết nối vào Terminal Server bằng Remote Desktop Connection

-          Tại máy Client, log on Administrator password P@ssword

-          Vào Start\Programs\Accessories mở Remote Desktop Connection, nhập địa chỉ IP của máy server (vd: 192.168.10.14) vào ô Computer name, chọn Connect

picture002.jpg

-          Trong cửa sổ Windows Security, nhập user Teo password P@ssword, chọn OK

picture003.jpg

-          Kiểm tra kết nối thành công vào Terminal Server

picture004.jpg

4.      Client kết nối vào Terminal Server bằng Web Access

-          Tại máy Client, log on Administrator password P@ssword

-          Mở Internet Explorer, truy cập vào địa chỉhttp://IP của terminal server/ts (vd: http://192.168.10.14/ts)

-          Trong cửa sổ chứng thực, nhập user Teo password P@ssword, chọn OK

picture002.jpg

-          Trong cửa sổ Microsoft Phishing Filter, chọn Turn off automatic Phishing Filter, chọn OK

picture003.jpg

-          Trong cửa sổ Internet Explorer, chọn Add

picture004.jpg

-          Trong cửa sổ Trusted sites, bỏ dấu chọn Require server verification (https:) for all sites in this zone, chọn Add

picture005.jpg

-          Trong cửa sổ TS Web Access, vào tab Remote Desktop, nhập địa chỉ IP của máy server vào ô Connect to, chọn Connect

picture008.jpg

-          Trong cửa sổ Remote Desktop Connection chọn Connect

picture009.jpg

-          Trong cửa sổ Windows Security nhập user Teo password P@ssword, chọn OK

picture010.jpg

-          Kiểm tra kết nối thành công vào Terminal Server

picture011.jpg

5.      Cấu hình Remote Application

-          Vào Start\Programs\Administrative Tools\Terminal Services mở TS RemoteApp Manager, chọn Action, chọn Add RemoteApp Programs

picture001.jpg

-          Trong cửa sổ Welcome to the RemoteApp Wizard, chọn Next

picture002.jpg

-          Trong cửa sổ Choose programs to add to the RemoteApp Programs list, đánh dấu chọn vào các ô:

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Power Point 2007

Microsoft Office Word 2007

chọn Next

picture003.jpg

-          Trong cửa sổ Review Settings, chọn Finish

picture004.jpg

-          Kiểm tra trong RemoteApp Programs, kiểm tra đã add thành công các chương trình

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Power Point 2007

Microsoft Office Word 2007

picture005.jpg

6.      Client kết nối Remote Application

-          Tại máy Client, mở Internet Explorer, truy cập vào địa chỉ http://192.168.10.14/ts

-          Trong cửa sổ chứng thực, nhập user Teo password P@ssword, chọn OK

picture002.jpg

-          Trong cửa sổ TS Web Access, chọn Microsoft Office Word 2007

picture003.jpg

-          Trong cửa sổ RemoteApp, chọn Connect

picture004.jpg

-          Trong cửa sổ User Name chọn OK
 
picture005.jpg

 -          Trong cửa sổ Privacy Options, bỏ tất cả các ô chọn, chọn Next

picture006.jpg

-          Trong cửa sổ Sign up for Microsoft Update, chọn I don’t want to use Microsoft Update, chọn Finish

picture007.jpg

-          Kiểm tra tại máy client đã sử dụng được Microsoft Office Word 2007

picture008.jpg

7.      Tạo file .MSI cho Remote Application
-          Vào Start\Programs\Administrative Tools\Terminal Services mở TS RemoteApp Manager. Trong RemoteApp Programs,  giữ phím Ctrl chọn:

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Power Point 2007

Microsoft Office Word 2007

chọn Create Windows Installer Packages

picture001.jpg

-          Trong cửa sổ Welcome to the RemoteApp Wizard, chọn Next

picture002.jpg

-          Trong cửa sổ Specify Package Settings, chọn Next

picture003.jpg

-          Trong cửa sổ Configure Distribution Package, chọn Next

picture004.jpg

-          Trong cửa sổ Review Settings, chọn Finish

picture005.jpg

-          Mở Windows Explorer, vào C:\Programs File\Packaged Programs, kiểm tra đã tạo thành công các file .msi. Right click folder Packaged Programs chọn Properties

picture007.jpg

-          Trong cửa sổ Packaged Programs Properties, vào tab Sharing chọn Advanced Sharing…

picture008.jpg

-          Trong cửa sổ Advanced Sharing, dánh dấu chọn vào ô Share this folder, chọn OK

picture009.jpg

8.      Client cài đặt file .MSI và kiểm tra

-          Tại máy client, vào Start\Run, truy cập vào địa chỉ \\địa chỉ ip máy server (vd: \\192.168.10.14)

picture001.jpg

-          Trong cửa sổ chứng thực, nhập user Teo password P@ssword, chọn OK

picture002.jpg

-          Sauk hi truy cập thành công vào máy server, mở folder Packaged Program

picture003.jpg

-          Cài lần lượt tất cả các file .msi

picture004.jpg

-          Sau khi cài đặt thành công, vào Start\Programs\RemotePrograms, mở Microsoft Office Word 2007
 
picture009.jpg

-          Trong cửa sổ RemoteApp, chọn Connect

picture010.jpg

-          Trong cửa sổ chứng thực user, nhập user Teo password P@ssword


picture011.jpg

-          Kiểm tra tại máy client đã sử dụng được chương trình Microsoft Office Word 2007

picture012.jpg
Leave a Comment
  • Please add 4 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added vi-VN Tags

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added vi-VN Tags

Page 1 of 1 (1 items)