Kolejna lekcja odpowiada na dość często zadawane pytanie: „Czy można dodać adresy email z poczty przychodzącej i wychodzącej Outlooka”. Od razu na wstępie należy uświadomić sobie, iż takie działanie nie jest dość rozsądne z punktu widzenia biznesowego. Wiadomość, którą otrzymujemy posiada adres email oraz opcjonalną nazwę wyświetlaną - jest ona dowolnie konfigurowana przez posiadacza konta i może być nią słowo klucz, przezwisko, nazwo firmy czy instytucji lub jakikolwiek inny logiczny bądź nie zlepek znaków. Gdy w książce adresowej użytkownik posiada wiele niekonkretnych kontaktów może utrudnić mu to normalną pracę z programem.

Mechanizm, jaki został przygotowany w czwartej lekcji zaspokaja oczekiwania pytających, dzięki wyświetleniu interfejsu z adresami email dla zaznaczonej wcześniej grupy wiadomości. Pokazuje on czy adresy te już są częścią wybranej książki adresowej i umożliwia ich prostą implementację. Rozszerzeniem funkcjonalności jest możliwość eksportu danych do listy dystrybucyjnej, pliku tekstowego lub wyświetlenie ich w oknie do edycji, z podziałem adresów od/do. Aby upewnić się czy kontakty, które mechanizm odnalazł w książce są właściwe można wywołać je klikając dwukrotnie na rekordzie kontaktu w interfejsie rozpoznania.

Tym razem jedyną możliwością implementacji kodu będzie pobranie gotowego interfejsu. Po rozpakowaniu pobranego pliku osadzić go na miejsce drzewa projektu (analogicznie jak w lekcjach poprzednich).
Moduł wywołujący formę interfejsu tym razem jest bardziej złożony, ponieważ zawiera on funkcje API niezbędną do wywołania katalogu docelowego dla zapisu adresów do pliku:

 

Option Explicit
Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "Shell32.dll" _
 Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long

Declare Function SHBrowseForFolder Lib "Shell32.dll" _
Alias "SHBrowseForFolderA" (ByVal lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long

Public Type BROWSEINFO
  hOwner As Long
  pidlRoot As Long
  pszDisplayName As String
  lpszTitle As String
  ulFlags As Long
  lpfn As Long
  lParam As Long
  iImage As Long
End Type

Function GetDirectory(Optional msg) As String
  Dim bInfo As BROWSEINFO
  Dim path As String
  Dim r As Long, x As Long, pos As Integer
  bInfo.pidlRoot = 0&
  If IsMissing(msg) Then
    bInfo.lpszTitle = "Wybieranie katalogu."
  Else
    bInfo.lpszTitle = msg
  End If
  bInfo.ulFlags = &H1
  x = SHBrowseForFolder(bInfo)
  path = Space$(512)
  r = SHGetPathFromIDList(ByVal x, ByVal path)
  If r Then
    pos = InStr(path, xhr$(0))
    GetDirectory = Left(path, pos - 1)
  Else
    GetDirectory = ""
  End If
End Function

Sub Zanzaczone_Kontakty_zapisz()
  Add_Mailing_adreses.Show(0)
End Sub

Uruchomienie powyższej procedury, spowoduje wywołanie formy (Rys.1.) składającej się z: dwóch pól tekstowych, sześciu przycisków, jednego *** postępu oraz pola ListView (oba z pakietu biblioteki mscomctl.ocx), czterech checkboxów, czterech przycisków radio oraz dwóch etykiet i dwóch ramek oddzielających wybór opcjonalnych elementów exportu.

Interfejs programu
Rys 1. Interfejs programu importującego kontakty.

Cały kod formy zostanie w tej lekcji pominięty, ponieważ mechanizm jest dość złożony. Poniżej zostaną przytoczone tylko najważniejsze jego fragmenty

 

Private Sub Adress_Add_Click()
  If Me.Adress_list.ListItems.Count < 1 Then _
    MsgBox("Zaznacz wiadomosci pocztowe a następnie uruchom " & XXXX & _
        "Więcej opcji\Czytaj ponownie" & XXXX, vbExclamation, APPNAME) : Exit Sub

  strFolderID = GetSetting(APPNAME, "Settings", "Zapis_kontaktow_Folder", "")
  strStoreID = GetSetting(APPNAME, "Settings", "Zapis_kontaktow_Store", "")

  With Application.GetNamespace("MAPI")
    If Len(strFolderID) > 0 Then
      oContactFolder = .GetFolderFromID(strFolderID, strStoreID)
    Else
      oContactFolder = .GetDefaultFolder(olFolderContacts)
    End If
  End With

  Adress_list.Visible = True

  'do Książki adresowej
  If Adresy_zapisz_w_ksiazce.Value = True Then
    tekst = ""
    With Me.Adress_list
      For x = 0 To .ListItems.Count - 1
        DoEvents()
        If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(3).Text = "NIE" Then
          If Adresy_zaznaczone.Value = True Then
            If .ListItems.item(x + 1).Checked = False Then GoTo Do_Ksiazki_Przejdz
          End If
          oNewContact = oContactFolder.Items.Add
          oNewContact.FullName = .ListItems.item(x + 1).Text
          oNewContact.Email1Address = .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text
          oNewContact.Body = vbCrLf & "Kontakt wyeksportowany z zaznaczonej poczty" & _
            vbCrLf & "Dzięki " & XXXXX & APPNAME & XXXXX
          oNewContact.Categories = APPNAME
          oNewContact.Save()
          .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(3).Text = "Zapisano"
          .ListItems.item(x + 1).Checked = False
          tekst = tekst & .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text & vbCr
Do_Ksiazki_Przejdz:
        End If
      Next
    End With
    If Not oNewContact Is Nothing Then oNewContact = Nothing

    If Len(Trim(Replace(tekst, vbCr, vbNullString))) > 0 Then
      MsgBox("Kontakty jakie zostały założone przez mechanizm:" & vbCr _
      & tekst, vbInformation, APPNAME)
    Else
      MsgBox("Nie zapisano żadnych kontaktów", vbExclamation, APPNAME)
    End If

    'Do pliku
  ElseIf Adresy_do_pliku_Path.Text <> "" And Adresy_do_pliku_Plik.Value = True Then

    On Error GoTo blad_sciezki
    Open Adresy_do_pliku_Path.Text For Output As #1
    On Error GoTo 0

    With Me.Adress_list
      For x = 0 To .ListItems.Count - 1
        If Adresy_zaznaczone.Value = True Then
          If .ListItems.item(x + 1).Checked = False Then GoTo Do_Pliku_Przejdz
        End If
        If Adresy_Od.Value = True Then
          If Adresy_do_pliku_Nazwy = True Then
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Od" Then _
            Print #1, .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text & "," & _
                 .ListItems.item(x + 1)
          Else
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Od" Then _
            Print #1, .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text
          End If
        End If
        If Adresy_Do.Value = True Then
          If Adresy_do_pliku_Nazwy = True Then
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Do" Then _
            Print #1, .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text & "," & _
                 .ListItems.item(x + 1)
          Else
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Do" Then _
            Print #1, .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text
          End If
        End If
Do_Pliku_Przejdz:
      Next x
    End With
    Close #1
    MsgBox("Adresy email z zaznaczonych wiadomości zostały zapisane w pliku " & _
      Adresy_do_pliku_Path.Text, vbInformation, "Informacja dodatkowa " & APPNAME)

    'Na ekran
  ElseIf Adresy_do_pliku_Ekran.Value = True Then
    Tresc.Text = ""
    With Me.Adress_list
      For x = 0 To .ListItems.Count - 1
        If Adresy_zaznaczone.Value = True Then
          If .ListItems.item(x + 1).Checked = False Then GoTo Na_Ekran_Przejdz
        End If
        If Adresy_Od.Value = True Then
          If Adresy_do_pliku_Nazwy = True Then
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Od" Then _
            Tresc.Text = Tresc.Text & .ListItems.item(x + 1). _
                ListSubItems(1).Text & "," & .ListItems.item(x + 1) & vbCr
          Else
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Od" Then _
            Tresc.Text = Tresc.Text & .ListItems.item(x + 1). _
                ListSubItems(1).Text & vbCr
          End If
        End If
        If Adresy_Do.Value = True Then
          If Adresy_do_pliku_Nazwy = True Then
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Do" Then _
            Tresc.Text = Tresc.Text & .ListItems.item(x + 1). _
                ListSubItems(1).Text & "," & .ListItems.item(x + 1) & vbCr
          Else
            If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Do" Then _
            Tresc.Text = Tresc.Text & .ListItems.item(x + 1). _
                ListSubItems(1).Text & vbCr
          End If
        End If
Na_Ekran_Przejdz:
      Next x
    End With
    With Tresc
      .Top = Adress_list.Top
      .Height = Adress_list.Height
      .Visible = True
    End With
    Adress_list.Visible = False

    'na liste dystrybucyjną
  ElseIf Adresy_do_Listy_dystrybucyjnej.Value = True Then
    Dim Message$, nazwa_listy$
    Message = "Podaj nazwe dla zakładanej listy dystrybucyjnej." & vbCr _
        & "Wszystkie kontakty zgodnie z wybranymi opcjami zostaną podłączone do tej grupy."

    nazwa_listy = Trim(InputBox(Message, " Tworzenie listy dystrybucyjnej"))
    nazwa_listy = Replace(nazwa_listy, ";", " ")
    nazwa_listy = Replace(nazwa_listy, "(", vbNullString)
    nazwa_listy = Replace(nazwa_listy, ")", vbNullString)

    If Len(Trim(nazwa_listy)) = 0 Then Exit Sub

    On Error GoTo ErrMessage
    oDistList = oContactFolder.Items.Add(olDistributionListItem)
    With oDistList
      .DLName = nazwa_listy
      .Save()
    End With

    oDistList = oContactFolder.Items(nazwa_listy)
    oMailItem = Application.CreateItem(olMailItem)
    oRecipients = oMailItem.Recipients

    With Me.Adress_list
      For x = 0 To .ListItems.Count - 1
        If Adresy_zaznaczone.Value = True Then
          If .ListItems.item(x + 1).Checked = False Then GoTo Na_liste_Przejdz
        End If
        If Adresy_Od.Value = True Then
          If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Od" Then _
          oRecipients.Add.ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text()
        End If
        If Adresy_Do.Value = True Then
          If .ListItems.item(x + 1).ListSubItems(2).Text = "Do" Then _
          oRecipients.Add.ListItems.item(x + 1).ListSubItems(1).Text()
        End If
Na_liste_Przejdz:
      Next x
    End With

    oRecipients.ResolveAll()

    With oDistList
      .AddMembers(oRecipients)
      .Categories = APPNAME
      .Save()
      .Display(0)
    End With
ErrExit:
    On Error Resume Next
    oDistList = Nothing
    oMailItem = Nothing
    oRecipients = Nothing
  End If
  oContactFolder = Nothing

  Exit Sub
blad_sciezki:
  MsgBox("Zła ścieżka zapisu pliku", vbCritical, " Informacja o błędzie " & APPNAME)

  Exit Sub
ErrMessage:
  MsgBox("Błąd procedury " & Err.Number & vbCr _
      & Err.Description, vbExclamation, " Informacja o błędzie " & APPNAME)
  GoTo ErrExit
End Sub

Private Sub Ponownie_sprawdz_Click()
  Adress_list.ListItems.Clear()
  Adress_Add.Visible = False
  Wiecej.Visible = False
  Anuluj.Visible = False
  Author.Visible = False
  Adress_list.Visible = True
  Tresc.Visible = False
  Dim MailAdres As MailItem, oReply, oRecipients2, oRecip, ile&

  With Application.ActiveExplorer
    If .CurrentFolder.DefaultItemType <> 0 Then Exit Sub
    ile = .Selection.Count
  End With

  ProgressBar1.Top = 294
  y = 0
  On Error GoTo ErrMessage
  With Me.Adress_list
    .Sorted = True
    .SortKey = 1
    .SortOrder = lvwAscending

    For Each item In Application.ActiveExplorer.Selection
      DoEvents()
      If item.Class <> 43 Then GoTo opusc
      MailAdres = item
      oReply = item.Reply
      oRecipients2 = oReply.Recipients

      With .ListItems
        'adresy DO
        If Adresy_Od.Value = True Then
          For Each oRecip In oRecipients2
            itmX = .Add(, , Replace(Trim(oRecip.Name), "'", ""))
            intCount = intCount + 1
            itmX.Tag = "ListItem " & intCount
            itmX.SubItems(1) = oRecip.Address
            'na wypadek jeżeli funcja nie pobierze nazwy obiektu
            If Len(oRecip.Address) = 0 And InStr(1, oRecip.Name, "@") > 0 Then _
            itmX.SubItems(1) = Replace(Trim(oRecip.Name), "'", "")
            itmX.SubItems(2) = "Od"
            itmX.SubItems(3) = "No Check"
            itmX.SubItems(4) = ""
            itmX.Bold = False
            itmX = Nothing
          Next
        End If
        'adresy DW
        If Adresy_Do.Value = True Then
          For I = 1 To MailAdres.Recipients.Count
            itmX = .Add(, , Replace(Trim(MailAdres.Recipients(I).Name), "'", ""))
            intCount = intCount + 1
            itmX.Tag = "ListItem " & intCount
            itmX.SubItems(1) = MailAdres.Recipients(I).Address
            If Len(MailAdres.Recipients(I).Address) = 0 And _
            InStr(1, MailAdres.Recipients(I).Name, "@") > 0 Then _
            itmX.SubItems(1) = Replace(Trim(MailAdres.Recipients(I).Name), "'", "")
            itmX.SubItems(2) = "Do"
            itmX.SubItems(3) = "No Check"
            itmX.SubItems(4) = ""
            itmX.Bold = False
            itmX = Nothing
          Next I
        End If

        For I = 1 To .Count
          If I <= .Count Then
            If .item(I).ListSubItems(3).Text = "No Check" Then
              If FindContact(.item(I).ListSubItems(1).Text) = 1 Then
                .item(I).ListSubItems(3).Text = "TAK"
                If Len(entry) > 0 Then .item(I).ListSubItems(4).Text = entry
              Else
                .item(I).ListSubItems(3).Text = "NIE"
                .item(I).Bold = True
                .item(I).ListSubItems(3).Bold = True
                .item(I).Checked = True
              End If
            End If
          End If

          If I < .Count Then
            If LCase(.item(I).ListSubItems(1).Text) = _
              LCase(.item(I + 1).ListSubItems(1).Text) Then
              .Remove(I + 1)
            End If
          End If
        Next I
      End With
opusc:
      y = y + 1
      With ProgressBar1
        .Visible = True
        .max = ile
        .Value = y
      End With
    Next
    .SortKey = 0
  End With

  ProgressBar1.Visible = False
  Adress_Add.Visible = True
  Wiecej.Visible = True
  Anuluj.Visible = True
  Author.Visible = True
  Adress_list.Refresh()
  Me.Repaint()

  MailAdres = Nothing
  oReply = Nothing
  oRecipients2 = Nothing

  Exit Sub
ErrMessage:
  MsgBox("Błąd procedury " & Err.Number & vbCr _
      & Err.Description, vbExclamation, " Informacja o błędzie " & APPNAME)
End Sub

Private Sub Adresy_zaznaczone_Click()
  SaveSetting(APPNAME, "Settings", "Adresy_zaznaczone", Adresy_zaznaczone)
End Sub
 

W kodzie tym przygotowano zapis wyboru opcji do rejestru systemowego tak, aby przy ponownym uruchomieniu interfejsu elementy te pozostały zapamiętane.

W przypadku gdy kod nie działa poprawnie należy sprawdzić czy w systemie operacyjnym posiadamy wymaganą i zarejestrowaną bibliotekę obiektów Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6) Menu/Tools/Preferences. Program został sprawdzony i jest kompatybilny z wersjami MS Outlook 2000-2007.

Shon Oskar – www.VBATools.pl


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
Oryginalny tekst jest zapisany pod tym linkiem