اشیاء در اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

اشیاء در اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

اشیاء Objects در اکتیو دایرکتوری

منابعی resources که شما در اکتیو دایرکتوری میخواهید ارائه دهید بصورت اشیاء Objects ایجاد و ذخیره میشوند. اشیاء Objects دارای صفتهایی Attributes هستند که این صفتها Attributes اطلاعاتی که شما برای منابع میخواهید را برای اشیاء Objects معین میکنند. بطور مثال شی یوزر user object در اکتیو دایرکتوری دارای صفتهایی است که در توصیف یوزرها کمک میکنند، از جمله میتوان نام first name ، نام خانوادگی last name ، نام نمایش display name و غیره را نام برد. شی کامپیوتر computer object در اکتیو دایرکتوری دارای صفتهایی است که در توصیف کامپیوتر کمک میکنند، از جمله میتوان نام کامپیوتر computer name ، توضیحات description ، مکان location و شناسایی امنیتی security identifier را نام برد .

اشیاء Objects در اکتیو دایرکتوری یا  leaf objects و یا container objects میباشند. منظور از leaf objects این است که آن object ها نمیتوانند در خود object های دیگری داشته باشند. منظور از container objects این است که آن object ها در خود object های دیگری نیز دارند. خود دایرکتوری به صورت یک ظرف container است که حاوی ظروف containers و اشیاء objects دیگر میباشد. در شکل ۶-۱، شی یوزرها users object ظرفی است که در خود اشیاء یوزر user objects را دارد، شی کامپیوترها computers object ظرفی است که اشیاء کامپیوتر computer objects را در خود دارد و شی پرینترها printers object ظرفی است که اشیاء پرینتر printer objects را در خود دارد .

 

شکل ۶-۱ اشیاء Objects و صفتها Attributes در اکتیو دایرکتوری


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 2 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: spelling correction

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: spelling correction

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)