Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: කොන්දේසි වලට එකඟ දත්ත වෙනස් ආකාරයෙන් නිරූපණය කිරීම (si-LK)

  අප විසින් සකසනු ලබන එක්සෙල් වැඩපොතක ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත විවිධ වූ ආකාරයෙන් නිරූපනය කිරීමට අපට සිදුවේ. මෙහිදී බොහෝ විට home ටැබ් එක යටතේ ඇති පහසුකම් භාවිතයෙන් අක්ෂර ලොකු කුඩා කිරීම විවිධ වර්ණ වලින් නිරූපනය කිරීම, සෙල් එකක දත්ත දැක්වෙන දිශානතිය වෙනස් කිරීම ආදියත් Number යටතට අයත් වන දත්ත විවිධ ආකාරයෙන...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part III) (th-TH)

  วิธีใช้ Text กำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) แม้สูตร Offset จะช่วยกำหนดขอบเขตตารางให้อัตโนมัติก็ตาม แต่ขอบเขตที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลหรือจำนวนรายการที่บันทึกไว้ ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ตรงกับความต้องการ บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการกำหนดขอบเขตตารางให้แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขพิเศษ จากภาพน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part II) (th-TH)

  วิธีใช้สูตร Index กำหนดขอบเขตตาราง สูตร Index เป็นสูตรทำหน้าที่ดึงค่าออกมาจากตารางที่กำหนดตามตำแหน่ง row และ column ที่ต้องการ เช่น ตามภาพตัวอย่างต่อไปนี้ =Index(Class1,3,2) จะดึงชื่อ c ออกมาให้เพราะอยู่ในตำแหน่ง row ที่ 3 ตัดกับ column ที่ 2 ภายในพื้นที่ตารางชื่อ Class1 หรือถ้าไม่ต้องการกำหนดตำแหน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part I) (th-TH)

  วิธีใช้ Table กำหนดขอบเขตตารางโดยอัตโนมัติ ตามปกติเมื่อสร้างสูตรอ้างอิงกับตำแหน่งเซลล์หรือตำแหน่งตาราง จากนั้นเมื่อมีการย้ายหรือ Insert/Delete ทำให้เซลล์หรือตารางนั้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีขนาดพื้นที่ต่างไปจากเดิม จะพบว่าตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสูตรมีการปรับตำแหน่งตามให้เอง แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจำนวนรายการของข...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Cell (th-TH)

  งานที่สร้างขึ้นด้วย Excel ไม่ได้ใช้ตำแหน่งอ้างอิง (Reference) เพื่อใช้ในสูตรคำนวณแต่เพียงอย่างเดียว ตำแหน่งอ้างอิงยังถูกเรียกใช้ในคำสั่ง Conditional Formatting, Data Validation, Advanced Filter, Pivot Table, หรือในคำสั่งอื่นๆ แม้แต่ในรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีการ Insert...
 • Wiki Page: Designing Share Component in Excel (th-TH)

  ในการออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆของตาราง Excel พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ต้องกันแยกออกมาจากส่วนอื่นๆคือส่วนที่เป็นของกลาง เพราะหากนำของกลางไปใช้ร่วมกับของส่วนตัว ย่อมทำให้สูญเสียของกลางที่ควรเปิดให้นำมาใช้ร่วมกันเป็นสาธารณประโยชน์ ของกลางในแง่ของ Input ได้แก่ เซลล์รับค่าตัวแปรที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ ซึ่งอาจเป...
 • Wiki Page: Control Excel 2010 Security Warning for File Linking (th-TH)

  แม้ว่าขนาดตารางในชีทของ Excel 2010 มีจำนวน 1,048,576 rows และ 16,384 columns ช่วยรองรับกับข้อมูลจำนวนมหาศาลมากขึ้นกว่า Excel รุ่นก่อนก็ตาม แต่มิได้ทำให้วิธีบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องต่างไปจากที่ควร กล่าวคือ ในแฟ้มหนึ่งๆควรเลือกบันทึกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในชีทเดียวก...
 • Wiki Page: How to find data from unorganized table in Excel (th-TH)

  ข้อมูลที่ลอกมาจากระบบอื่นที่ไม่ใช่ Excel มักมีโครงสร้างข้อมูลซึ่งไม่ได้เป็นฐานข้อมูลที่ดี โดยเฉพาะข้อมูลที่ export ออกมาจากรายงานทางบัญชีหรือการผลิต อาจมีตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการคำตอบวางไว้ในแนวเยื้องกับค่าที่ใช้หา สูตร VLookup สามารถใช้ค้นหาค่าคำตอบที่อยู่ในแนวเดียวกันกับค่าที่ใช้หาเท่านั้น หากคำตอบท...
 • Wiki Page: Using Excel VLookup Function (th-TH)

  แม้การใช้คำสั่ง Data > Sort และ Data > Filter สามารถช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดงได้ง่าย ถ้าใช้คำสั่ง Sort ย่อมส่งผลทำให้ลำดับรายการของข้อมูลเดิมเปลี่ยนไป ต่างจากการสั่ง Filter ซึ่งไม่กระทบกับลำดับข้อมูลที่เก็บไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการใช้ Filter จึงเหมาะกว่าการสั่ง Sort แต่โปรดสังเกตว่าผลจากการใช...
 • Wiki Page: How to control inputting sequence in Excel (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ที่ชอบการเลื่อน Cursor ลงเมื่อกดปุ่ม Enter มักรู้สึกอึดอัดเมื่อเปลี่ยนระบบให้ Cursor ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม บางคนถึงกับยกเหตุผลต่างๆนานามาโต้กลับมาว่าระบบเดิมที่ Excel เตรียมมาให้นั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Excel ที่ทำกันจนชินติดเป็นนิสัย แต่ถ้าทราบเพิ...
 • Wiki Page: PowerPivot: Create a PivotChart from PowerPivot Data (video)

  In this video, Michele shows you how to build a PivotChart using PowerPivot data. Once you've imported data into your PowerPivot workbook, PivotCharts help you efficiently summarize, analyze, explore, and present your data. PivotCharts provide an interactive graphical representation of the data...
 • Wiki Page: PowerPivot: Import Linked Data from Excel (video)

  This video is fifth in a series about using PowerPivot to import data into an Excel workbook. In this video, we show you how to import data from an Excel worksheet and maintain a link between the data in the worksheet and the data in PowerPivot. This video tutorial is by Michele Hart , Technical...
 • Wiki Page: Context in DAX

  Context in DAX formulas enables you to perform dynamic analysis, in which the results of a formula can change to reflect the current row or cell selection and also any related data. Understanding context and using context effectively are critical for building high-performing, dynamic analyses, and for...
 • Wiki Page: Excel 2010

  Note: This page is currently a stub article. Add information as you can.
 • Wiki Page: How to write Excel Achievement in your Resume (th-TH)

  สมัยที่กำลังคิดอยากย้ายงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีเหตุการณ์ในการสมัครงานครั้งหนึ่งที่ประทับใจ เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองเป็นอย่างมาก ตอนนั้นผมส่งใบสมัครงานให้กับบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้หยิบใบสมัครของผมขึ้นมาชี้ให้ดูข้อความของหัวหน้าที่เป็นฝรั่งเขียนเอาไว้แล้วบอกกับผมว...
 • Wiki Page: Think twice before using Excel VBA (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ส่วนมากมักคิดว่า อะไรก็ตาม ปัญหาใดก็ตามที่คิดไม่ออก หาทางใช้ Excel แบบธรรมดาไม่ได้ ต้องใช้ Excel VBA ช่วยหาคำตอบได้แน่ เชื่อกันว่า Excel VBA ต้องเป็นทางออกสุดท้าย แต่แล้วพอใช้ Excel VBA ได้สักพัก กลับพบว่าวิธีการที่ตนเลือกใช้ กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องไม่รู้จบ ครั้นจะคิดถอยหลัง จะเลิกใช้ Excel...
 • Wiki Page: Easy steps for learning Excel VBA (th-TH)

  ข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่วุ่นอยู่กับงาน ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยไปจนถึงค่ำ กลับบ้านแล้วยังเอางานติดตัวกลับไปทำต่อเสียอีก ไหนจะต้องแบ่งเวลาไปประชุมในตอนกลางวัน เขียนรายงานในตอนกลางคืน นานๆที่จะได้ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีน้อยมาก...
 • Wiki Page: Importar Dados de Excel Utilizando ADO (pt-BR)

  Este artigo surgiu de uma necessidade profissional de importar dados de uma planilha para um banco de dados porém era um sistema web e eu não podia instalar o interop do Office no servidor. Porntanto utilizei a Família OleDB do ADO para fazer essa importação e passei...
 • Wiki Page: PowerPivot and Azure on Cloud

  NOTE : This article needs more work. Please add information as you can. In today's world every one needs business intelligence to analyze data - sometime you do not now know -where your data is, it may be residing somewhere in legacy system or in ERP or in any management system, so if you want...
 • Wiki Page: Excel special inputting tools (th-TH)

  แทนที่จะต้องเสียเวลาย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ Excel ได้จัดเตรียมเครื่องมือพิเศษไว้หลายอย่างสำหรับช่วยในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามต้องการและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด เช่น Data Validation, AutoComplete, Pick from List, Custom List, และ Form Data Validation...
 • Wiki Page: Excel Validating Functions (th-TH)

  ถ้าเทียบ Excel กับคนที่ประพฤติปฏิบัติตนตามศีลห้า กล่าวได้ว่า Excel เป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่เคยพูดปดแม้แต่น้อย ข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างไร Excel ก็จะนำข้อมูลตามที่บันทึกไว้มาใช้ต่อด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากสูตร VLookup ที่สร้างไว้อย่างถูกต้องแต่หาค่าที่ต้องการไม่พบ กลับแสดงคำตอบเป็น Error แบบ Not Available...
 • Wiki Page: Central de Confiabilidade: Barra de Mensagens não aparece (pt-BR)

  Definição do problema encontrado Este artigo visa explicar a origem bem como sugerir solução para o "desaparecimento da Barra de Mensagens" no Excel 2007, mesmo quando ela está configurada corretamente. Ao invés de obter a barra como segue:...
 • Wiki Page: Comparativa entre Analysis Services y PowerPivot (es-ES)

  Este artículo está disponible en otros idiomas: Inglés Cada vez más clientes van conociendo y siendo conscientes de lo que es PowerPivot, y buscan una mayor orientación sobre cuándo utilizarlo frente a SQL Server Analysis Services....
 • Wiki Page: Success Factors in Business with Microsoft Excel (th-TH)

  มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ในงานแสดงโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) ครั้งแรกๆในโลก สมัยนั้นยังไม่มีโปรแกรมยี่ห้อเอ็กเซลนี่หรอก พอมีนักบัญชีคนหนึ่งเดินเข้ามาชมงานแล้วเห็นว่าโปรแกรมตารางคำนวณทำงานยังไง เขาเห็นเข้าก็มือไม้สั่นไปหมด ค่อยๆใช้มืออันสั่นเทาล้วงกระเป๋าเงิน ดึงบัตรเครดิตขึ้นมาเพื่อขอซื้อโปรแกรมน...
 • Wiki Page: 分享一個快速切換 Excel 工作表的快速鍵與其他常用快速鍵 (zh-TW)

  當你在一個 Excel 中有許多工作表時,尤其是要不斷切換工作表比較內容時,用滑鼠點來點去實在不夠有效率,所以記住一些常用的快速鍵的確可以提升工作效率,今天我就來分享幾個我個人在 Excel 裡面常用的快速鍵。 快速切換工作表 Ctrl + PageDown 切換至下一個工作表 Ctrl + PageUp 切換至上一個工作表 插入或刪除儲存格、欄、列 Ctrl + + 顯示插入對話框,可讓你選擇要插入儲存格、插入整列或插入整欄 Ctrl + - 顯示刪除對話框,可讓你選擇要刪除儲存格、刪除整列或刪除整欄 隱藏列或欄 Ctrl...
Page 7 of 8 (188 items) «45678
Can't find it? Write it!