Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: Logon Script - Map Network Drive (VI-VN)

    Map Network Drive hành động ánh xạ 1 share folder trên server thành 1 ổ đĩa trên máy client. Mục đích là giúp cho người sử dụng có thể truy cập những dữ liệu lưu trữ trên server một cách đơn giản hơn. Nhưng thông...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!