Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: آماده سازی برای حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

    آماده سازی برای حذف دومین کنترولرها قبل از آنکه یک دومین کنترولر را demote کنید، شما باید وظایف و رول هایی که این سرور در دومین دارد را برنامه ریزی کنید. به توجه به سرویس دومین اکتیو دایرکتوری، چک کردن وظایف و رول ها به صورت زیر است : سرور گلوبال کاتالوگ...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!