Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: ورود داده های ولی- فرزندی به دینامیک CRM 2011 (fa-IR)

    مقدمه یکی از مهمترین مراحل مهاجرت از سیستم های سنتی به سیستم جدید (CRM 2011) ورود داده هاست. ورود داده ها برای موجودیت های رایج مانند اشخاص و شرکت ها به نوعی ساده است. یکی از سوالات رایج در فروم های مایکروسافت در مورد ورود داده های از نوع ولی- فرزند مانند پیشنهادهای قیمت، سفارش ها و صورت حساب...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!