Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: ست کردن مرزهای Site Boundaries (fa-IR)

    ست کردن مرزهای Site Boundaries شما باید از اتصال بین بخش های شبکه network segments برای تعیین مرزهای site استفاده کنید. هر مکان بیزینس که ارتباطشان با استفاده از لینکهای کند یا غیر قابل اطمینان است باید قسمتی از sites های جداگانه باشند. این بدان معنی است که sites های منحصر به...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!